15.02.2021 08:35

Шагаа-биле чуректин ханызындан байыр чедирип тур бис!

Силерниң кижи бүрүзүнге амыдыралдың бүгү-ле чараш айыраңнаан, сагыш-сеткилиңер омак-сергек, кадыкшылды, аас-кежикти күзедивис! Оран-бажыңыңарны ынакшыл бүргезин! Амыр-менди!

#Чуковка17 #Шагаа #Тыва #Тува #НовостиТувы #КультураТувы