14.11.2020 14:11

50 чыл юбилей!!!

logo

Бичии чаштарывысты ном делегейинче «чедип чоруур» Республиканыӊ К.И.Чуковский аттыг уруглар ном саӊының мугур 50 чылдап турар байырлалын таварыштыр "Сылдысчыгаш" уруглар солунунуң мурнундан изиг байырывыс чедирип, уруглар ном саңының коллективинге ак орукту, ажыл-ижинге чедиишкиннерни болгаш хөй номчукчуларлыг болурун күзедивис! Байырлалыңар-биле!