15.09.2022 12:24

Шын орукту шилиири чугула!

зззххх

Сентябрь 11-де бүгү Россияда элээр чоруктуӊ хүнүн демдеглеп эрттирер.
Арага - амгы ниитилелдиӊ чидиг тургустунуп турар айтырыы апарган.
Ниитилелде чурттап турар дыка хой кижилерниӊ материалдыг байдалы экижип турар. Ындыг турбуже оларныӊ аразында безин аас-кежиин чедип албаан кижилер эвээш эвес.

Аныяктар аразында когарап чоруурларныӊ саны бүгү делегейде көвүдеп турарын сөөлгү үеде доктаамал дыӊнап турар бис. Аныяк салгал боттарын ынчаар чидирерге хомуданчыг болгаш аар-берге. Оларны шын орукче углап-баштап, чагып-сургап, кижизидери ниитилелдиӊ база бир чидиг айтырыы болуп артпышаан.

Уланчызы чуруктарда