07.04.2021 08:02

Чаштарга чаа ном

тыва ном

Школа назыны четпээн ажы-төлдүң төрээн тыва дылынга чугаалаарын сайзырадырынга ужур-дузалыг «Төрээн Тывам» деп өөредилге-методиктиг чаа номчугаштарның байырлалы Тыва үндезин культура төвүнге болуп эрткен.

«Төрээн Тывам» деп чижек өөредилге программазының автору болгаш «Күдерек», «Долаана», «Бөмбүрзек», «Үлегерлиг болуру» деп номнарның тургузукчузу Россия Федерациязының улус өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, тыва дылдың сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирген хоочун башкы Лидия Ооржак.

«Мээң өг-бүлем», «Төрээн хоорайым (суурум)», «Төрээн Тывам» деп ажылчын кыдырааштарның, «Төрээн Тывам» деп чижек өөредилге программазының автору Национал школа хөгжүдер институттуң методизи, Кызылдың № 31 уруглар садының кижизидикчи башкызы Буянмаа Нончат.

Бичии уруглар номнарында чогаалдары кирген чогаалчыларга номнарның баштайгы экземплярларын байырлал үезинде тывыскан.

«Тыва дыл – бичии чаштарга» деп төлевилел ёзугаар тургузуп, парлап үндүрген ажылчын кыдырааштарны болгаш номчулга номнарын школа назыны четпээн уругларның өөредилге албан черлеринге Национал школа хөгжүдер институт тарадып дамчыдар.


tmgnews.ru